Formannskapet i Herøy kommune besluttet i møte den 9.6.15 å igangsette revisjon av kommuneplanens arealdel.

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 11-12,  11-13 og 4-1 varsles det med dette om oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel etter Plan- og bygningsloven med samtidig utlegging av planprogram til offentlig høring og ettersyn.

Det er inngitt innspill til arealbruk for ulike deler av kommunen der det har vært avholdt folkemøter. Alle innspill gitt til kommunedelplaner for arealbruk vil bli videreført i revisjonen av arealdelen og arbeidet med ulike kommunedelplaner for arealbruk vil derfor opphøre.

Plandokument slik som oversendelsesbrev til regionale og statlige myndigheter, forslag til planprogram, innspill gitt til arealbruk i kommunedelplanarbeidet med kart og beskrivelse, finnes under og er også utlagt på servicetorget i rådhuset i Herøy Kommune til gjennomsyn.

Merknader til planprogram og/eller innspill til arealbruk i kommunen bes sendt skriftlig til Herøy Kommune senest den 7.8.15 fra kunngjøring. Innspill og merknader sendes til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller pr. epost post@heroy-no.kommune.no. Innspill og merknader bes merket med «arkivsaksnummer 15/537», da dette letter arbeidet for arkivtjenesten.

Aktuell dokumenter:

Oversendelsesbrev til statlige og regionale myndigheter, interesseorganisasjoner og grunneiere som var tilskrevet i forbindelse med kommunedelplaner
Kunngjøringstekst - Kunngjøring i Helgelands Blad og Herøyfjerdingen, den 24.06.15

Forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel

Arbeidet med arealbruk i kretsene i kommunen fortsetter i planarbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Til arbeidet med arealbruk i kretsene er det inngitt mange innspill. Innspill som er inngitt fremkommer av dokumentene under. Innspill gitt til arealbruk i arbeidet med arealbruk i kretsene gjelder for områdene Seløy, Staulen, Øksningan, Brasøy/Prestøy, Husvær, Tenna, Andøya og deler av Sør-Herøy.

Beskrivelse av innspill gitt til arealbruk

Kart som viser innspill til arealbruk for Seløy og Staulen, papirstørrelse A0
Kart som viser innspill til arealbruk for Øksningan, papirstørrelse A0
Kart som viser innspill til arealbruk for Brasøy, Prestøy og Husvær, papir størrelse A0
Kart som viser innspill til arealbruk for Tenna, Andøya , papirstørrelse A0
Kart som viser innspill til arealbruk for deler av Sør-Herøy, papirstørrelse A0

Kart med papirstørrelse A3:

Indre Øksningan.pdf
Ytre Øksningan.pdf
Prestøy.pdf
Brasøy 1 av 2.pdf
Brasøy 2 av 2.pdf
Husvær.pdf
Seløy 1 av 2.pdf
Seløy 2 av 2.pdf
Nord-Staulen.pdf
Sør-Staulen-Skardsøya.pdf
Andøya.pdf
Andøya og Østlig del av Tenna.pdf
Midten av Tenna.pdf
Vestlig del av Tenna og Tennvalen.pdf
Tenna_1_av_3.pdf
Tenna_2_av_3.pdf
Tenna_3_av_3.pdf
Sør-Herøy 1 av 2.pdf
Sør-Herøy 2 av 2.pdf