Med hjemmel i Plan og bygningslovens §11-15 vedtok kommunestyret i møte 26.6.2019, sak 18/19 (ref. 17/446) Kystplan Helgeland - kommunedelplan for del av sjøareal i Herøy kommune. Planen fastsetter framtidig bruk av del av sjøområdene i Herøy kommune, øvrig del av sjøområdene inngår i kommuneplanens arealdel.

Samlet saksframstilling

Vedtak

Plankart

Bestemmelser og retningslinjer