På Nordlandsforsknings hjemmeside kan vi lese følgende:

"I analysen har vi sammenlignet resultatene med forrige levekårsundersøkelse i Nordlands fra 2001. Analysene viser at velstandsøkningen fortsetter i Nordland, og at vi holder tritt med landet som helhet på de viktigste områdene. Utdanning og sysselsetting er lavere i Nordland enn i landet som helhet, men når det gjelder helse, sosial kontakt og trivsel er det ingen forskjeller.

Når vi sammenligner med data fra 2001, ser vi at velstandsøkningen særlig er kommet i de eldste aldersgruppene, samtidig som det også er de eldste som er mest fornøyde med ulike sider ved livet. Den yngste aldersgruppen, særlig jenter, synes utsatt økonomisk og når det gjelder psykisk helse."

Hele spørreundersøkelsen kan du lese her.