Fra 1. juli 2019 har konfliktrådene vært organisert etter samme geografiske inndeling som politidistriktene. Det betyr at 22 konfliktråd nå har blitt til 12.

Konfliktrådet Nordland har kontor i Svolvær, Bodø og Mosjøen.

Tlf. 75 40 65 80

Konfliktrådet har til oppgave å arrangere møter mellom parter i konflikter som oppstår fordi en eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse.

Konfliktrådet er et statlig konfliktløsningsorgan og behandler både sivile saker og straffesaker. Eksempel på sivile saker er nabokonflikter, familietvister og mobbing. Eksempel på straffesaker er vold, trusler og nasking.

Konfliktrådet skal blant annet:

  • Arrangere møter mellom partene i sivile saker
  • Gjennomføre møter i straffesaker overført fra påtalemyndigheten eller domstolen
  • Gjennomføre de strafferettslige reaksjonene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

Møter i konfliktrådet kan forhindre at konflikter eskalerer og det kan forebygge fremtidige konflikter og lovbrudd.

Konfliktrådsbehandling krever som hovedregel samtykke fra begge parter. Unntak gjelder for de strafferettslige reaksjonene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff hvor fornærmedes deltakelse og samtykke ikke er påkrevet.

Tjenesten er gratis.

Samtlige 22 kontorer opprettholdes som i dag - med samme geografisk plassering og tilgjengelighet for publikum. I noen distrikter betyr det at to eller tre kontorer innenfor samme politidistrikt vil ha felles ledelse.

Sekretariatet for konfliktrådene har ansvar for drift og faglig utvikling av konfliktrådene. Konfliktrådet samarbeider med kommunene om oppnevning av meklere.

Konfliktrådet samarbeider for øvrig med politietaten, kriminalomsorgsetaten, domstolene og kommunene. (skole, barnevern o.a.)

Se www.konfliktraadet.no