Fylkesmannen har gjennom forskrift fastsatt 6. april opphevet forskrift 4. april 2015 nr. 360 om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for eggsanking for perioden 2015–2016 i nærmere angitte områder i kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega, Nordland. Bakgrunnen for oppheving følger av Miljødirektoratets vedtak av 30.06.15 om dispensasjon for prøveordning for tidligjakta med endring i døgnreguleringen for nærmere angitte områder i de her respektive kommunene fra morgenjakt til jaktutøvelse i tidsrommet 16.00 - 22.00.

Oppheving av forskrift om utvidet jakttid på grågås mv. gjør at Miljødirektoratets dispensasjon av 30.06.15 vil bli stående alene, og således vil måtte legges til grunn for utøvelsen av tidligjakta i 2016.

Ordningen med utvidet periode for sanking av egg fra grågås er videreført i ny forskrift.

For 2016 gjelder følgende:
Utvidet eggsanking er tillatt til og med 30. april 2016 i nærmere angitte områder i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega.

 • Fylkesmannen har satt som vilkår at det skal lages en rapport som oppsummerer og evaluerer erfaringene fra eggsanking.
 • Resultat fra eggsankinga bes sendt kommunen innen 1. september.

Tidligjakt på grågås er også i år i perioden  26. juli – 9. august. I tidligjaktperioden kan jaktutøvelse kun skje i tidsrommet 16:00 - 22:00 i nærmere angitte områder.

 • Miljødirektoratet har satt som vilkår at det skal lages en rapport som oppsummerer og evaluerer erfaringer fra forsøksordningen.
 • Rapporten skal inneholde opplysninger om:
  - Antall felt fugl og aldersfordeling voksne og årsunger i de ulike områdene under tidligjakta for 2016.
  - Antall jegere og jaktdøgn.
  - Antall fugl på jaktområdet i forhold til antall skutt, slik at man kan sammenligne fra dag til dag.
  - Vurdering av om ordningen har minsket trykket på dyrket mark.

Resultat fra tidligjakta bes sendt til kommunen innen 1. september.

Trykk her for å lese Miljødirektoratets vedtak av 30.06.2015.

Utvidet eggsanking: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2016-04-11-364

Her finner du link til informasjon fra Fylkesmannen i Nordland.