Planområdet ligger på Skardsøya i Herøy kommune, langs med Seløyveien, og omfatter gbnr 54/140 som eies av Herøy Fellesbeite DA. Forslagsstiller, Rolf Edvardsen Maskinentreprenør as, har ønske om å regulere eiendommen hovedsakelig til masseuttak og kai m.m. Planområdet har en størrelse på ca. 92 daa, der 71. daa er på land. Planområdet er ikke tidligere regulert, men avsatt i kommuneplanens arealdel til formålet råstoffutvinning, BRU3. Herøy kommune har konkludert med at prosjektet så langt ikke utløser utredningsplikt, og det skal derfor ikke gjennomføres konsekvensutredning. Det er likevel behov for å utdype enkelte tema jfr. møtereferat fra oppstartsmøtet 14.12.20 og planinitiativ.