Forskrift om opphevelse av forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for Herøy kommune, Nordland.

Fastsatt av Landbruksdirektoratet 23. januar 2015 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om

konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak av

28. november 2003 nr. 1401 jf. forskrift av 8. desember 2003 nr. 1479 § 6.

§ 1

Forskrift etter lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom

(konsesjonsloven) § 7 om nedsatt konsesj onsgrense for Herøy kommune,Nordland, av 21.

juni 1985 nr. 4249, oppheves.

§2

Denne forskriften trer i kraft straks.

Landbruksdirektoratet

Org.nr: NO 981 544 315 MVA

www_Iandbruksdirektoratetno