Herøy kommune og Statsforvalteren i Nordland vil med dette informere om at det skal tas prøver av jord, sedimenter, vann og planter på store deler av Nord-Herøy andre uka i august. Prøvetakinga vil bli utført av firmaet Akvaplan-niva AS på oppdrag fra Statsforvalteren i Nordland. Du som grunneier/gårdbruker trenger ikke å foreta deg noe. 
 
Prøvetakinga er del av en kildesporingsundersøkelse som har som formål å finne årsaken til at så mange reinsdyr døde på Herøy våren 2022. Det skal ikke brukes motorkjøretøy i utmark, og vi regner med det blir 1-2 feltarbeidere som vil gå rundt for å samle inn prøvene. 
 
Det er to naturvernområder (Kvikkleirøyran og Salvatnet) på Nord-Herøy der prøvetaking av planter i utgangspunktet er i strid med vernebestemmelsene, men begge verneforskriftene har unntak for tiltak som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Det er derfor tillatt å samle prøver der på oppdrag fra Statsforvalteren i Nordland.
 
Prøvene skal analyseres til høsten, og det vil bli laget en rapport som sammenstiller resultatene.
 
Hvem kan jeg kontakte?
All ferdsel i forbindelse med prøvetakinga vil skje i samsvar med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdselskultur. Ved prøvetaking på innmark kan det være behov for feltarbeideren å gå på innmarksarealer. Dersom det er spesielle hensyn som må tas i forbindelse med slik ferdsel, eller du ikke gir samtykke til ferdsel på innmark, kan du ta kontakt med:
 
Tilde Nygård, Statsforvalteren i Nordland, e-post: tilde.nygard@statsforvalteren.no, tlf. 75 53 15 66
Jørn Høberg, Dønna/Herøy kommune, e-post: jorn.hoberg@donna.kommune.no, tlf. 75 05 22 12
Morten Hanssen, Herøy kommune, e-post: morten.hanssen@heroy-no.kommune.no, tlf. 75 06 81 02
Berit Rislien, Nordland politidistrikt, e-post: Berit.Rislien@politiet.no
 
Medie-/pressekontakt: Nordland politidistrikt.