Alle innbyggere i Herøy kommune som pendler til arbeid i andre kommuner, eller bor i Sør-øyene og pendler til kommunesenteret, kan søke om pendlertilskudd for 2020. Søknadsfrist er satt til 15. november 2020.

For å være søknadsberettiget må følgende kriterier være oppfylt:

  1. Pendler må ha minimum reisekostnader per dag som tilsvarer verdien av en hurtigbåtbillett mellom Brasøy og Flostad én vei (kr. 60 i 2014). Beløpet vil bli justeres i forhold til prisstigningen på billetter.

  2. Som reisekostnader regnes billetter (etter rabatt) til buss, ferge og hurtigbåt samt kjøreutgifter til egen bil etter statens satser.

  3. Kjøring innad i Herøy kommune kan ikke medregnes.

  4. Pendler må ikke motta hel eller delvis dekning av reiseutgifter fra arbeidsgiver.

  5. Pendler må ikke få dekket reiseutgifter av fylkeskommunen, NAV, stipend eller andre offentlige støtteordninger.

Trykk her for å søke elektronisk.

Søknadsfristen er satt til 15. november 2020.

NB: Husk at du må legge ved bekreftelse på oppgitt arbeidsforhold fra arbeidsgiver.