Formannskapet i Herøy kommune vedtok i møte den 30.09.14 å legge planforslaget slik det foreligger ut på høring og offentlig ettersyn.

Med hjemmel i Plan- og Bygningsloven §12-10 legges privat forslag til detaljregulering etter samme lov §12-3  for Salto Motorsportbane ut på høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget vil ligge ut til offentlig høring og ettersyn i perioden 17.10.14 – 28.11.14

Planforslaget som nå legges ut til høring og offentlig ettersyn omfatter detaljregulering av et område på Salto (Sør-Herøy) og som vil muliggjøre etablering av motorsportbane med tilhørende anlegg og trafikkareal mv. samt tilrettelegging for utvidelse av høydebasseng for drikkevannsforsyningen på Langåsen. Planoppstart ble kunngjort den 20.06.14 og forslag til planprogram ble lagt ut til høring fra den 20.06.14 – 04.08.14. Planprogrammet ble vedtatt av formannskapet den 02.09.14. Planforslaget beskriver i detalj områdets utnyttelse så langt som praktisk mulig.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

Plankart datert 19.09.14 - A1, 1_2000 Over_På grunnen

Forslag Plankart datert 19.09.14 - A1, 1_2000 Under grunnen

Nedskalerte forslag til plankart A4

Planbeskrivelse 19_09_14

Planbestemelser 19_09_14

Støyrapport 5_5_14

Planprogram vedtatt 2.9.14

I tillegg finnes følgende dokumenter:

Samlet saksfremlegg - formannskapets behandling

Planforslaget er tilgjengelig og kan studeres nærmere på servicetorget i Rådhuset eller på vår internettside www.heroy-no.kommune.no fra og med fredag den 17.10.14.

Nærmere opplysninger om planforslaget kan fås ved henvendelse til Servicetorget, Herøy kommune, telefon: 75068000.

Kommentarer, merknader eller opplysninger til forslaget til reguleringsplan for Salto Motorsportbane i Herøy kommune kan rettes til: Herøy kommune, 8850 Herøy eller sendes på e-post til e-post adressen: post@heroy-no.kommune.no. Vennligst merk innspill med saksnummer 13/788.

Innspill og merknader til planforslaget må sendes til Herøy kommune innen 28. november 2014.