Fra 1.juli 2014 har forskriftens § 3 annet ledd følgende ordlyd (endringer i kursiv):

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 7 250 pr. år, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget forbruk minst 25 prosendt av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.

Beboer som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et fribeløp på 35.000 kroner.

Forskriften kan du lese her.