Det ble startet en prosess for å endre renovasjonsforskriften I 2019. Forskriften ble da behandlet I Representantskapet på høsten og deretter lag tut til høring. Det kom inn en del høringsuttalelsen som I hovedsak gikk på innføring av fritidsrenovasjon for campingvogner og - biler som star fast oppstilt mer enn 3 måneder pr år. Like i forkant av at representantskapet skulle behandle saken, ble verden rammet av en pandemi og saken ble utsatt fordi man ikke kunne ha fysiske møter. SHMIL ønsker nå å gjøre ytterligere noen endringer I forskriften og sender derfor forskriften ut på ny høring. De høringsuttalelsene vi fikk inn i forrige runde vil bli behandlet sammen med saken når den kommer opp i styret og Representantskapet til høsten, men det er også mulig å gi nye høringsinnspill.

I linker nedenfor ligger oversendelsesbrev og utkast til revidert renovasjonsforskrift.

Synspunkter til høringsutkastet sendes til SHMIL IKS, att. Toril Haltbrekken, Åremma, 8664 Mosjøen eller til post@shmil.no innen 17.september.

Oversendelsesbrev

Utkast til revidert renovasjonsforskrift