I 2013 mottok SHMIL (og alle avfallsselskaper i Trøndelag og Nordland) et brev fra Miljødirektoratet (daværende Klif) om at det ikke er anledning til å gjøre fritidsrenovasjon frivillig slik SHMIL har det. SHMIL ser seg derfor nødt til å innføre tvungen fritidsrenovasjon. I denne forbindelsen må renovasjonsforskriften endres.

Styret og representantskapet har behandlet endringen og saken legges nå ut til høring med høringsfrist 10. januar.

Bakgrunn
Renovasjonsforskriften som er gjeldende for alle SHMILs eierkommuner ble sist revidert i 2011. I tillegg til en del oppryddinger i begreper ble det lagt inn en hjemmel for SHMIL til å fakturere de som ulovlig har hensatt avfall ved SHMILs stasjoner. Det ble også gitt en åpning for at de kommuner som ønsket dette kunne innføre obligatorisk fritidsrenovasjon til selvkost. Et par kommuner har kontaktet SHMIL og vært interessert i dette.

I 2013 kom det imidlertid et brev fra Miljødirektoratet (daværende Klif) om at det ikke er anledning til å gjøre fritidsrenovasjon frivillig slik SHMIL har det.

I brevet står det blant annet:

Spørsmål 2
Kan hytterenovasjon innføres som en frivillig ordning, der eierne av fritidseiendommer selv velger om de vil være med på å betale gebyr for ordningen?

Klifs svar:
Eiere av eiendommer i kommunen for private husholdninger plikter i utgangspunktet å være tilknyttet den kommunale innsamlingsordningen ved å betale avfallsgebyr og holde forskriftsmessig oppsamlingsutstyr. Det innebærer at fritidsboliger også er gebyrpliktige. Dette betyr at eiere av fritidseiendommer ikke selv kan velge å være å betale avfallsgebyr.

Avfallsbesitteren har imidlertid ikke noen plikt til å levere avfall til den kommunale innsamlingen så lenge avfallet bringes til lovlig anlegg eller tas vare på, på en betryggende måte i samsvar med forurensningsloven § 28. Kommunen kan etter forurensningsloven § 30 andre ledd fastsette forskrift som inneholder regler som er nødvendig for å få til en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av avfallet.

Gebyret skal dekke kommunenes kostnader forbundet med håndtering av husholdningsavfall. Gebyret for den enkelte eiendom vil således ikke gjenspeile den faktiske bruk den enkelte eiendom gjør seg av tilbudet. Hvorvidt eier/bruker av fritidseiendommen benytter seg av renovasjonstilbudet eller velger å ta med hytteavfallet hjem, har derfor i utgangspunktet ingen betydning for deres plikt til å betale for hytterenovasjon.

Det at eiendommen i en periode ikke benyttes, kan heller ikke påberopes som grunnlag for fritak fra plikten.

Endringer i renovasjonsforskriften
Alle endringene går fram av dokumentet – renovasjonsforskrift med endringer. Tekst som skal fjernes er merket med overstreking og ny tekst er gjort blå.

Trykk her for å lese høringsdokumentet

Synspunkter til høringsutkastet sendes til SHMIL IKS, att. Toril H Forsmo, Åremma, 8664 Mosjøen eller til post@shmil.no innen 10. januar 2015.

De største endringene:

 • § 5 – Tvungen renovasjonsordning: Fritidsboliger inkluderes i begrepet husholdning. Frivillig fritidsrenovasjon fjernes.
   
 • § 7 Hjemmekompostering: Det gis ikke rabatt for hjemmekompostering jf. representantskapsak 15/13 som nevnt ovenfor. Krav til ordningen fjernes.
   
 • §15 – Fritidsrenovasjon(ny paragraf): Abonnenter med fritidseiendom i en av SHMIL sine 11 eierkommuner faktureres årlige gebyr som fastsettes en gang pr. år ut fra de samlede kostnadene for ordningen med fritidsrenovasjon. Abonnenter som ønsker egen dunk vil bli fakturert ut fra gjeldende satser for husholdningsrenovasjon.
   
 • § 16 – Dispensasjoner og klager: Fritidsboliger kan ikke søke om fritak for de deler av året de står ubebodd. For fritak for fritidsbolig må det søkes i henhold til retningslinjene (pkt. 7.2) – se endringer i retningslinjene under.
   
 • §17 – Sanksjoner: her gis det en hjemmel til SHMIL om å kunne ilegge gebyr ved hensetting av avfall på returpunkter og utenfor gjenbruksstasjoner. Dette har kommunene allerede vedtatt i forbindelse med gebyrvedtaket i 2010. Dette utvides til også å gjelde samlepunkter for fritidsrenovasjon.

Endringer i retningslinjer til renovasjonsforskriften
De tilhørende retningslinjene til forskriften vil bli behandlet av styret. Endringene vil imidlertid ikke gjøres gjeldende før renovasjonsforskriften har trådt i kraft. Vi presiserer at retningslinjene til forskriften ikke skal ut på høring. Dette fordi denne kun skal behandles av SHMILs styre.

De største endringene:

 • Pkt 4.1 Oppsamlingsutstyr: Siden papir og ordinært avfall tømmes samtidig er det ikke lenger behov for egen tømmekalender for papir.
   
 • Pkt 4.2 Plassering av oppsamlingsutstyr: Papirsekkene er i mange tilfeller svært tunge å løfte for renovatørene. Vi foreslår derfor å sette grensen for hvor tung papirsekken kan være på 20 kg i stedet for 25kg som i dag. Man kan sette fram så mange sekker man ønsker.
   
 • Pkt 4.5 Oblater: Punktet om at hyttedunker skal ha rødt lokk og merkes med navn, fjernes i og med at denne ordningen forsvinner.
   
 • Kapittel 6 Hjemmekompostering - Dette punktet fjernes i si helhet i og med at det er vedtatt i Rep.skapsak 15/13 at ordningen med rabatt opphører fra 1. januar 2015
   
 • Nytt Kapittel 6 Fritidsrenovasjon - Med bakgrunn i brev fra MD (tidligere Klif se vedlegg) er SHMIL pålagt å innføre tvungen fritidsrenovasjon. Brevet gir også føringer i hvilke unntak fra pålegget som kan gjøres. Ut fra dette er det i Pkt 6.1 beskrevet hvem som omfattes og hvordan ordningen skal fungere. Gebyret for fritidsrenovasjon skal beregnes ut fra selvkost. De abonnenter som ønsker egen dunk til fritidsrenovasjon må bestille ordinært renovasjonsabonnement. Alle gamle bestemmelser om frivillig fritidsrenovasjon, strykes.
   
 • Kapittel 7 Fritak: Vi skiller her mellom fritak for ordinær renovasjon. Grensen for hvor lenge et hus må stå tomt før man kan søke fritak for renovasjon økes fra 3 måneder til 6 måneder. Fritidsboliger kan ikke søke om slikt fritak. Det er i dag en del områder uten veiforbindelse der beboere har fritak for tvungen renovasjon. På en del av disse stedene er det mye fritidsbebyggelse. Disse områdene vil derfor omfattes av ordning for fritidsrenovasjon. Fastboende vil derfor få samme ordning som fritidsrenovasjon i disse områdene. I pkt 7.2 Fritak fritidsrenovasjon er det beskrevet hvem som kan få fritak. Det vises til tekst i retningslinjene. Fritakene er basert på regler utarbeidet av Steinkjer kommune og i tråd med brevet fra MD.

  I brevet står det:
  «Det vil være anledning til å fastsette et redusert gebyr for fritidseiendommer, dersom det er forbundet med lavere årlige kostnader å samle inn avfall fra disse eiendommene. På den annen side vil det normalt ikke være adgang til å frita fritidseiendommer helt fra å betale avfallsgebyr. Avfallsgebyrene bør i utgangspunktet beregnes ut ifra hvor mye det koster å betjene den enkelte eiendom i forbindelse med renovasjon, og dette vil normalt ikke være lik null, selv for fritidseiendommer.»
   
 • Pkt 8.1 Avvik: Muligheten for å fakturere for kostnader i forbindelse med forsøpling av returpunkter og utenfor gjenbruksstasjoner utvides til også å gjelde oppsamlingspunkter for fritidsrenovasjon.

Når det gjelder retningslinjene til renovasjonsforskriften er det styret som vedtar disse, og de skal ikke videre til høring. Endringene i retningslinjene vil ikke være gjeldende før renovasjonsforskriften er vedtatt.

Trykk her for å lese retningslinjene til renovasjonsforskriften