§ 1 - Definisjon og virkeområde

Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen i Herøy kommune (heretter kalt SFO). SFO er et frivillig tilbud før og etter skoletid for barn i 1.-4.årstrinn. og for barn med særskilte behov i 5.-7. årstrinn. Barn med særskilte behov er de som i henhold til sakkyndig vurdering og i enkeltvedtak om spesialundervisning, er tildelt plass i SFO.

 

§ 2 - Eierforhold

SFO eies av Herøy kommune, og kommunestyret er øverste ansvarlige styringsorgan. SFO drives som en integrert del av Herøy skoles virksomhet. Skolens samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg og foreldreråd fungerer som organ forbrukermedvirkning i SFO. Foreldrerepresentant for 1.klasse representerer SFO i skolens organer.

 

§ 3 - Formål

SFO skal være et pedagogisk omsorgs- og aktivitetstilbud hvor alle barn får oppleve trygghet, omsorg og vennskap. Tilbudet skal preges av Lek og læringsstøttene aktiviteter. SFO skal være en helsefremmende arena.

 

Det skal være en kvalitetsplan for SFO som danner grunnlaget for halvårsplaner og ukeplaner. Opplæringslovens § 9a om elevene sitt skolemiljø gjelder også for SFO. Skolens ordensreglement gjelder i hovedsak for SFO.

§ 4 - Ledelse og bemanning

Enhetsleder for skolen er faglig og administrativt ansvarlig for SFO. SFO skal ha en daglig leder. Bemanningen på SFO skal til enhver tid tilpasses antall barn og barnas behov. Det skal minimum være 1 voksen pr. 12 barn. Bemanningen kan økes ved særlige behov for hjelp eller når det gjelder barn med nedsatt funksjonsevne.

 

§ 5 - Opptaksmyndighet og klageadgang

Enhetsleder for Herøy skole er opptaks- og vedtaksmyndighet. Evt. klage fremsettes til vedtaksmyndighet iht. forvaltningsloven med Herøy kommunes formannskap som siste instans.

 

§ 6 - Opptakskriterier

 Det kan søkes plass for barn på 1.-4. årstrinn og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

 

Hvis det ved hovedopptaket er flere søkere enn SFO har plass til, prioriteres søkerne i følgende rekkefølge

 1. Barn med særskilte behov fra  1.- 7. klasse.

 2. Barn med vedtak av lov 17.juni 1992 nr. 100 om barnevernstjenester

 3. Yngre elever foran eldre.

 

Ei forutsetning for inntak i SFO er at alle restanser i forhold til foreldrebetaling i kommunale barnehager og SFO m.m. skal være oppgjort, eller er i samsvar med inngått betalingsavtale.

 

Søknad skjer elektronisk. Skjema er tilgjengelig på kommunens heimeside.

Søkere etter fristens utløp vil settes på venteliste og tildeles plass ved ledig kapasitet.

 

§ 7 - Opptaksperiode

Et SFO -år går fra 1.august til 31.juli påfølgende år. 1.mai er søknadsfrist til hovedopptaket hvert år om ikke annet annonseres. Dersom SFO har ledig plass, kan opptak også gjøres ellers i året.

 

Plassen gjelder for et skoleår i gangen til og med 31. juli eller til plassen sies opp skriftlig. Elever på 4.trinn kan bruke plassen til og med 30.juni.

§ 8 - Plasstyper

SFO har følgende plassordning

•             Hel plass, Inntil 27 timer per uke i skoleåret.

•             Halv plass, Inntil 14 timer per uke i skoleåret.

•             Dagplass

 

Ved halv plass skal det avtales hvilke dager plasstypen gjelder for. Elever med halv plass kan benytte SFO halvparten av skolefrie dager hvor SFO har åpent. Dagplass kan gis for elever uten ordinær plass om det oppstår akutt behov for tilsyn.

 

§ 9 - Oppsigelse

Ved halv plass skal det avtales hvilke dager plasstypen gjelder for. Elever med halv plass kan benytte SFO halvparten av skolefrie dager hvor SFO har åpent. Dagplass kan gis for elever uten ordinær plass når det er oppstått akutt behov for tilsyn.

 

Oppsigelse eller endring av plass gjøres skriftlig med en måneds oppsigelsestid fra den 1. eller 15.i måneden. Det kreves betaling i oppsigelsestiden uavhengig om plassen benyttes eller ikke. Ved endring av plasstype til en mindre plass gjelder oppsigelsestiden/betaling som

For oppsigelse. Ved endring til en større plass gjelder oppholdstid og betaling fra avtalt endringsdato.

 

§ 10 - Foreldrebetaling

Betalingssatser og søskenmoderasjon i SFO fastsettes av kommunestyret. Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned. Matpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen. For elever med særskilte behov på 5.- 7. trinn beregnes det ikke betaling for tilbudet.

 

Ved forsinket betaling belastes renter etter samme sats som fremgår av morarenteloven med forskrifter. Ved purring belastes purregebyr. Ved skyldig betaling gjelder 1.gangs purring som varsel om oppsigelse Ved ikke innfridd betaling for opphold inntil 3 måneder vurderes det som vesentlig mislighold og enhetsleder kan si opp plassen med umiddelbar virkning.

 

Dersom barnet er sykt og fraværende i mer enn 14 dager, kan legeerklæring eller begrunnet søknad gi rett til fritak fra egenbetaling i fraværsperioden.

 

Moderasjonsordninger:

Familier som har mer enn ett barn i SFO eller barnehage får 50% søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2. Ved kryssmoderasjon mellom barnehage og SFO gis moderasjonen på eldste barn. Moderasjonen gjelder for både private og kommunale barnehager i Herøy kommune.

 

Søsken defineres som barn bor på samme adresse i folkeregisteret, og har felles mor og/eller far. Søskenmoderasjon gjelder alle plasstyper unntatt dagplass

 

§ 11 - Leke og oppholdsareal

Generelle krav som stilles til SFO fremkommer av plan- og bygningsloven, arbeidsmiljøloven, opplæringslovens § 9a og § 13-7, forskrift om miljørettet helsevern mv. Godkjenning av lokaler gjøres på bakgrunn av dette regelverket

SFO har sin base ved Herøy barneskole og har tilgang til nødvendige arealer i skolen. SFO disponerer skolens lekeareal ute og inne. Leke- og oppholdsarealet inne skal minst være fire kvadratmeter per barn.

 

§ 12 - Åpningstider

SFO har åpnet alle årets 12 måneder alle virkedager, unntatt lørdag. Daglig åpningstid er fra kl. 06.45 – 16.15. Tiden regnes fra skoledagens slutt. Betalte aktiviteter i oppholdstiden, som for eksempel kulturskole, gir fratrekk i oppholdstid. SFO er stengt på helligdager, julaften, nyttårsaften, og ved 4 av skolens planleggingsdager. SFO stenger kl 12.00 onsdag før påske.

 

§ 13 - Ferie

Barna skal ha minimum fire uker ferie i løpet av SFO året. Minst to av disse skal være sammenhengende i sommerferien. Foresatte må gi beskjed om tidspunkt for barnas sommerferie innen 1.mai. Skolens ledelse sender ut skjema for innmelding av sommerferie.

 

 

§14 - Forsikringer

Herøy kommune tegner ulykkesforsikring for elevene for opphold i SFO og på vei til og fra SFO. Kommunen har ingen erstatningsplikt for elevenes eiendeler på SFO, utover det som følger av alminnelige erstatningsrettslige regler.

 

§15 – Internkontrollsystem/ miljørettet helsevern

SFO’s internkontroll følger Herøy kommunes internkontrollsystem og bestemmelsene om Miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

 

§16 - Taushetsplikt

Alle ansatte i SFO er pålagt taushetsplikt i henhold til reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens § 13. Andre som er med på å tilrettelegge eller avvikle aktiviteter i SFO's regi skal pålegges samme taushetsplikt.

 

§ 17 - Endringer

Rettigheter og plikter fastsatt i, eller i medhold av gjeldende vedtekter kan på ethvert tidspunkt endres av kommunestyret. Dette også med virkning for de som innehar plass når vedtektene endres.

 

Prisøkninger iverksettes 6 uker etter at varsel er gitt. Nye satser kunngjøres i varsel til foresatte og på kommunes hjemmeside.

 

§ 17 - Ikrafttredelse

Vedtektene trer i kraft 23.06.2020 og gjelder til eventuelle nye endringer blir vedtatt. Fra samme tid oppheves vedtekter a 16.12.14