A
Anmodning om forhåndskonferanse (KF-414)
Avkjørsel fra offentlig vei - søknad (KF-455)

B
Barnehage - Søknad om ny plass, endring eller overflytting
Byggesak (blanketter fra Statens bygningstekniske etat)

D
Deling av eiendom

F
Forebyggende arbeid - tilskudd til (KF-360)
Forenklet situasjonskart med naboliste / kartutsnitt (KF-335)

G
Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan (KF-196)

H
Henvendelse til kommunen (KF-327)

I
Innmelding skole (KF-130)
Innsynsbegjæring (KF-390)

K
Klage på forvaltningsvedtak (KF-358)
Kommunale lokaler og anlegg - leie (KF-137B)
Kulturmidler (KF-109A)

L
Ledsagerbevis søknadsskjema
Lån/leie av gymnastikksal og skolelokaler (KF-291)

M
Musikk-/kulturskole - Opptak og utmelding (KF-172)

N
Norskundervisning søknadsskjema

O
Omsetningsoppgave for alkohol - ambulerende /enkelt anledning (KF-598)
Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134)

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede versjon 2017
Parkeringstillatelse legeerklæring versjon 2017
Pendlertilskudd søknadsskjema (papirversjon)
Permisjon fra undervisning (KF-255)
Pleie og omsorg søknadsskjema versjon mai 2021
Pleie- og omsorgstjenester - Søknad om (KF-158)

R
Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574)
Redusert foreldrebetaling i barnehage / SFO - søknad (KF-630)
Rekvisisjon av oppmålingsforretning (KF-144)

S
Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-301)
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding (KF-278)
Skoleskyss - Søknad om (KF-165)
Søknadsskjema om pendlertilskudd (KF-605-1818)

T
Talentstipend - søknad (1818)
Transporttjenesten for funksjonshemmede

U
Utslippstillatelse (KF-320)

V
Vannmåleravlesning (KF-262)
Voksenopplæring - Grunnskole (KF-226)
Voksenopplæring - Spesialundervisning (KF-225)