Organisasjoner, lag, foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner som har sitt virke i Herøy kommune kan søke tilskudd.

Tilskudd gis ikke til organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og/eller økonomiske interesser, støtteforeninger og organisasjoner som ikke er åpne for alle.

Rene kommersielle tiltak er ikke berettiget til tilskudd.

Det kan søkes tilskudd til:
Idrett- og friluftsliv, barne- og ungdomsaktiviteter, tiltak til funksjonshemmede, forsamlingshus, historisk arbeid som lokalhistorie, dialekt, stedsnavn og lignende, allment kulturarbeid som sang, musikk, dans, teater, kino, kunst og husflid m.m.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved henvendelse til servicekontoret, tlf. 75 06 80 00.

Søknad sendes elektronisk til Herøy kommune fra skjema "Allment kulturarbeid" på Herøy kommunes hjemmeside.
Trykk her for å komme direkte til søknadsskjema.


Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Kommunestyret har i møte 24.04.2015, sak 8/15 fattet følgende vedtak:

Følgende retningslinjer vedtas for tildeling av kulturmidler i Herøy kommune:

I. Kulturmidler

 • Kulturmidler er penger som Herøy kommune setter av i budsjettet hvert år til å styrke kulturarbeidet i kommunen.

II. Formål

 • Formålet med kulturmidlene er å bidra økonomisk til kulturarbeid i Herøy kommune i tråd med gjeldende planverk.

III. Hvem kan søke:

 • Organisasjoner, lag, foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner som har sitt virke i Herøy kommune, kan søke om tilskudd.
 • Tilskudd gis ikke til organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og/eller økonomiske interesser, støtteforeninger og organisasjoner som ikke er åpne for alle.
 • Rene kommersielle tiltak er ikke berettiget til tilskudd.

IV. Det kan søkes tilskudd til:

 • Idrett- og friluftsliv
 • Barne- og ungdomsaktiviteter
 • Tiltak til funksjonshemmede
 • Forsamlingshus
 • Historisk arbeid som lokalhistorie, dialekt, stedsnavn og lignende
 • Allment kulturarbeid som sang, musikk, dans, teater, kino, kunst og husflid m.m.

V. Søknaden må inneholde:

 • Søknadene skal være levert på eget søknadsskjema og inneholde all obligatorisk informasjon det er bedt om i skjemaet.
 • Søkers navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer og kontonummer.
 • Beskrivelse av hva det søkes støtte til, inkludert budsjett og finansieringsplan.
 • Organisasjoner som tidligere har søkt må også legge ved årsmelding og regnskap
 • Saksbehandler kan fravike dette krevet i spesielle anledninger.

VI. Vurderingskriterier:

Kulturmidlene tildeles ut fra følgende prinsipper:

 • Føringer gitt i gjeldende planverk.
 • Aktiviteter for barn og ungdom skal prioriteres.
 • Forebyggende arbeid blir vektlagt i vurderingen.
 • Folkehelsearbeid blir vektlagt i vurderingen.
 • Gjennomført og planlagt aktivitet vektlegges.
 • Driftsutgifter vektlegges.

VII. Behandling:

 • Mangelfulle eller for seint innkomne søknader legges fram for formannskapet til vurdering.
 • Alle søkere blir gitt orientering med tilsagn eller avslag så snart søknaden er behandlet.
 • Etter søknadsfristens utløp utarbeider administrasjonen en samlet saksfremstilling til politisk behandling.

VIII. Søknadsfrist:

 • Søknadsfristen kunngjøres ved annonse i lokalavisen, Herøyfjerdingen og kommunens hjemmeside fire uker før søknadsfristen.
 • Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicetorget i Herøy kommune, eller det kan søkes elektronisk via Herøy kommunes hjemmeside.

Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato.