Hvem kan søke?
Alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete prosjekter/tiltak kan søke dersom de faller innenfor målgruppen for tilskuddsordningen.

Krav til søknaden
Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no.

Søknaden skal inneholde:
a) En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen.

b) Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.

c) Forventede resultater.

d) Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder finansieringsplan.

e) Søknadssum.

f) Andre relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre opplysninger som er spesifisert i kunngjøringen.

Søker skal opplyse om foretaket har mottatt støtte fra næringsfondet tidligere. Søkeren skal opplyse om foretaket har mottatt annen offentlig støtte, og eventuelt hvilke, de tre siste årene.

Les mer om ordningen og hvordan du kan søke her.