I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Herøy kommune i Nordland

Søker: Salmo Innovation AS

Søknaden gjelder: Klarering av ny lokalitet

Søkt størrelse:3599 tonn MTB

Lokalitet: Tægerskjæran

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º04,053` Ø 12º08,991`

Kontaktadresse: post@heroy-no.kommune.no, eller Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra kunngjøring, og merkes sak 2023/562.

Oversendelsesbrev

Søknadsskjema

Fiskeridirektoratets vedtak

Behov

Tilleggsinformasjon

Supplering

Vurdering av behov for KU

Disponible lokaliteter

Internkontroll

Samtykkeerklæring

Kartlegging av sårbare marinearter og naturtyper

B-undersøkelse

C-undersøkelse

Vannstrømmåling

Havbunnskartlegging

Sjøkart

Kystsoneplankart

Kart 1-5000

Fortøyning

Hjørnekoordinater