Kobbvåglaks AS - or.nr. 937875312 søker om ny lokalitet Abelholman i Herøy kommune Nordland.

Kunngjøring:

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Herøy kommune i Nordland

Søker:Kobbvåglaks AS

Søknaden gjelder: Etablering av ny lokalitet

Søkt størrelse: 2340 tonn MTB

Lokalitet: Abelholman

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º01,292` Ø 12º26,215`

Midtpunkt fôringsflåte N 66º01,280` Ø 12º25,875`

Kontaktadresse: post@heroy-no.kommune.no eller Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra kunngjøring. 

Merknader merkes med sak 2021/204.

Oversendelsesbrev

Søknad

Behov for lokalitet

Vurdering av behov for KU

Forundersøkelse

B-undersøkelse

C-undersøkelse

Bunnkartlegging

Strømrapport

Internkontroll

Dispensasjonsvedtak

Kartskisse 1:1000

Kartskisse 1:50000

Kystsoneplankart

Kvittering betalt gebyr 1

Kvittering betalt gebyr 2