I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig utlysning:

Søknad om akvakultur i Herøy kommune i Nordland

Søker: LetSea AS 976 253 744

Søknaden gjelder: Ny lokalitet

Omsøkt størrelse: 3120 tonn MTB

Lokalitet: Seiskjæret 

Koordinater: N 65°56,057`Ø 12°04,294`

Kontaktadresse: post@heroy-no.kommune.no

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig, merkes med sak 17/16 og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Dokumenter:

Oversendelse av søknad

Søknad ny lokalitet

Ny lokalitet Husværfjorden

Fortøyninger Seiskjæret.

Plassering 1 Seiskjæret

Plassering 2 Seiskjæret

Beredskapsplaner og varslinger for LetSea AS

Marinarkeologisk uttalelse

B-undersøkelse Seiskjæret oktober 2016

Dokumentasjon IK LetSea

Samtykke-erklæring

Rapport - forundersøkelse - Seiskjæret

Strømrapport

Undervannstopografi 1 Seiskjæret

Undervannstopografi 2 Seiskjæret

Planlagte områder

Kommuneplanens arealdel

Dispensasjonssøknad