Det ble vedtatt i Herøy Formannskap den 24.11 i sak 95/20 å legge privat forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høring, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Plan 201904 Detaljregulering for Stensvold

Planområdet omfatter del av gbnr 3/11 m.fl. Planområdet er ca. 157,5 daa.

Målet med plan er å oppdatere den tidligere plan og legge til rette for:

  • mulighet til å etablere tak over campingvogner
  • rette opp grensene for fritidseiendommer sørvest i planområdet
  • naust sør i planområdet
  • utleiehytter i nord i planområdet
  • etablere en boligtomt i nordøst i planområdet.

Planen omfattes ikke av konsekvensutredning da omregulering ikke vil medføre vesentlig virkning for miljø og samfunn. Planområdet er tidligere regulert og det legges ikke opp til omfattende utvidelse av plan og bebyggelse.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til post@heroy-no.kommune.no og merkes med sak 19/1021 og plannavn.

Høringsfrist er 18.01.2021

Stensvold.png

Samlet saksframstilling

Plankart pdf

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

ROS-analyse

Kunngjøring planoppstart