Tildelt tilskudd kan kun brukes til å dekke faktiske dokumenterte utgifter ifb. med tiltaket. Tildelt tilskudd kan ikke benyttes som betaling for egeninnsats, dugnadsinnsats og udokumenterte utgifter. 

Kriterier:
- Søker må ha organisasjonsnummer.
- Søknad må inneholde beskrivelse av tiltaket, kostnadsoversikt/budsjett, plan for gjennomføring og ansvarlig kontaktperson.
- I budsjett er det krav om 50 % egenfinasiering for tiltaket (kan være arbeidstimer/dugnadsinnsats- timesats for dugnad i budsjettet er kr. 300,- pr. time).
- Maksimal søknadssum er kr. 10 000,-
- Tiltaket må som hovedregel gjennomføres i søknadsåret.
- Etter gjennomføring må det skrives en kort rapport om tiltaket. Utbetaling av tildelte midler skjer etter nærmere avtale med Helgeland friluftsråd. 

Prioriterte tiltak:
- Nærmiljøtiltak som favner mange.
- Nye tiltak som ikke tidligere har vært gjennomført.
- Tiltak som kan få nye brukergrupper til å starte med friluftsliv. 

Søknad sendes på mail til: helgeland@friluftsrad.no innen 7. april 2024.