Formålet er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Herøy kommune. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.

Undersøkelsen foregår på ungdomsskolen i løpet av uke 23. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvordan ungdom bruker fritiden sin, om trivsel og hva slags forhold de har til skole, venner og voksne i nærmiljøet. Det vil også bli stilt spørsmål om vanskelige sider ved det å være ung, slik som mobbing, psykisk helse, vold og rusmidler. Mer utfyllende informasjon finner du på www.ungdata.no. Foresatte som ønsker det, kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte KoRus Nord.

Besvarelsen foregår ved at elevene logger seg inn på www.ungdata.no med et tilfeldig tildelt brukernavn. Elevene blir informert om at det er frivillig å delta og at de kan hoppe over enkelt­spørsmål.

Undersøkelsen er anonym, og det er ikke mulig å identifisere enkeltelever gjennom de data som samles inn. Ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentlig­gjøres. Alle svar vil bli behandlet strengt fortrolig av NOVA, KoRus Nord og medarbeidere i Conexus, som tilrettelegger for den elektroniske undersøkelsen.

Foresatte kan reservere seg mot at deres barn skal delta ved å gi beskjed til kontaktlærer. For at undersøkelsen skal ha noen verdi er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen er et viktig bidrag til oversiktsarbeidet over helsetilstanden i Herøy kommune og legger grunnlag for videre planarbeid. Det er nå over 200 kommuner som har gjennomført – til sammen ca. 100000 ungdommer. Dette gir kommunen en god mulighet til å sammenlikne seg med andre kommuner. Man får tall som er sammenliknbare nasjonalt og med andre i regionen som har gjennomført.

Datamaterialet vil senere bli lagt inn i nasjonal database, sammen med tilsvarende ungdoms­undersøkelser gjennomført i andre kommuner.

For å se hva ungdom i andre kommune eller nabokommunene har besvart kan du klikke på linken over.

Informasjon til foresatte og elever

Tekst: helsesøster/folkehelsekoordinator Karina Kilvær