Herøy kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger.

Det er kommet mange henvendelser til kommunen med behov for bolig. Gjennom Herbo AS (som er kommunens eget boligselskap) er det 10 – 15 på venteliste, så behovet for husvære er til stede. Dette er både personer innen kommunens eget ansvarsområde (vanskeligstilte), men også øvrige interessenter – både privatpersoner og næringsliv. Herøy kommune trenger også bolig til egne ansatte.

Husbanken som er statens eget verktøy for lån til boligformål har en gunstig ordning for lån til næringslivet, om man søker på disse etter reglene der kommunene har tilvisningsrett til 40 % av boligmassen som bygges fra disse midlene.

Herøy kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med leverandører som har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Tilvisingsavtalen gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Herøy kommune ønsker å tilby boliger beliggende i ulike deler kommunen, dog i nærheten av offentlig kommunikasjon. I tilvisingsavtalen skal kommunen ha tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

Boligene vil være et supplement til kommunens egne utleieboliger. Aktuelle beboere for tilvising av bolig vil være vanskeligstilte på boligmarkedet. I hovedsak ønsker kommunen ulike leiligheter, både to-roms og innslag av større leiligheter og prosjekter med variert leilighetssammensetning.

TILDELINGSAVTALE
Tildelingsavtaler brukes i prosjekt der øremerkede eller alle utleieboliger er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet. I de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett, er eier ansvarlig for at boligen brukes i tråd med disse føringene. Dette innebærer at boligen kun kan leies ut til vanskeligstilte, også i de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett.

Se Husbanken.no for mer informasjon.

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved grunnlån til utleieboliger med kommunal tilvisingsrett, se www.husbanken.no - Veileder for Husbankens grunnlån og Veiviser Bolig for velferd.

Vi ser for oss vurderinger i to omganger vinter og vår 2023.

Vi ber derfor om tilbud fra aktører med utgangspunkt i tilvisningsavtaler i to omganger:

  1. (på kort sikt) innen 1. februar 2023
  2. (på lengre sikt) innen 1. juni 2023.

Ved valg av aktører/ prosjekt vil Herøy kommune vektlegge:

  • tidspunkt for ferdigstillelse
  • beskrivelse av utleieselskapet
  • kvalitet- og boligstandard
  • husleienivå
  • boligenes beliggenhet. Nærhet til skole/ barnehage og offentlig transport
  • plan for forvaltning av beboere og bomiljø

Leverandører må selv skaffe tomt til prosjektene.

John Arne Andersen
Kommunedirektør