I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, varsles oppstart av privat detaljregulering for hyttefeltet Båthågjen, gnr 54, bnr 131 m.fl. Planid 201903.

Formålet er å fremme en plan i tråd med dagens planlov som erstatter gjeldende reguleringsplan og ivaretar de endringer som er gjort/gitt ved tidligere dispensasjoner.

Merknader sendes Norconsult v/Guro B. Bredland: guro.bredland@norconsult.com innen 02.12.2019.

Oppstartsmøtereferat

Varsel om planarbeid

Planinitiativ