Berørte grunneiere blir tilskrevet ved eget brev.

Hensikten med detaljreguleringsarbeidet er å legge til rette for at det kan etableres ny bru for krysning av Herøysundet med kjøretøy og for gående på en sikrere måte enn hva som er tilfellet i dag. I den forbindelse er det nødvendig også å se på avkjøringsløsninger langs med fylkesveien der slike kan influere på bruløsning samt å se på løsninger for gående og syklende samt sideareal langs med fylkesveien.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven § 4-2 annet ledd jfr. forskrift om konsekvensutredning.

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.m. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan innen 10.06.2016 og sendes skriftlig til: Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller pr. e-post til post@heroy-no.kommune.no

Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan rettes til adresser gitt over eller ved å ringe 75068000.

Planavgrensning_Kartbilde (2).jpg