I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av områdereguleringsarbeid med konsekvensutredning for Danielholmen og deler av Sør- og Nord-Herøy. Norconsult AS er engasjert til å forestå planarbeidet.
Planområdet er på ca. 432 daa og ligger mellom Sør- og Nord-Herøy, sør for Silvalen.

Danielholmen.jpg

Planområdet omfatter hele eller deler av gnr 4 bnr 1 fnr 18, 32, 33, 55, 71, 73, 75, 113, gnr 4 bnr 2 fnr 4, gnr 4 bnr 16, 32 (Herøyholmveien), 37, 38, 39, 40, 48, 75, 76, 121, 140, 141, 174 (fylkesveien med sideareal /Fagervikveien), 192, 203, 204, 221, 225, 227, 234, 240, 241, 244, 251, 253, 254, 257, 258, 265, 266, 271, 272, 275, 279, 284, 294, 297, 317, 343, 358, 369, 372, 417, 421, gnr 5 bnr 10, 14, 16, 52, 102, 262, 313, 448, 516, 521, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 505, 521, 571, 481, 637, 704, (fylkesveien med sideareal / Sør-Herøyveien), immatrikulerte eiendommer som utgjør Grindvikveien og Skolnesveien.

Hensikten med planarbeidet:

Kommunestyret vedtok i møte den 14.12.2021 (sak 21/60) og senere den 13.12.2022 (sak 67/2022) at kommunen skal igangsette planarbeid for Danielholmen mellom Sør- og Nord-Herøy.
Kommunen har i brev datert 31.01.2023 varslet om oppstart av planarbeidet, men pga. erkjennelse i ettertid om at planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning og planprogram så startes planarbeidet på nytt.

Planen utarbeides som en områdereguleringsplan som hjemler utbygging direkte, men med krav om detaljregulering for enkelte deler av planområdet.
Hensikten med planarbeidet er primært å utvikle Danielholmen til et attraktivt boligområde i kombinasjon med næring og tjenesteyting, herunder bevertning og kontor, fortrinnsvis i første etasje eller i eget bygg.

Resterende deler av holmen vil bli regulert til og videreført som friluftsområde.

Det ønskes også ryddet opp i eksisterende og eldre reguleringsplaner slik at disse blir oppdatert i henhold til faktisk bruk.

Planarbeidet har for øvrig som hensikt å regulere arealer avsatt offentlig tjenesteyting, grav- og urnelund i kommuneplanens arealdel, samt formalisere tillatelse til å etablere flytekai ved prestegården, som ligger sørvest for Danielholmen.

Planarbeidet vurderes å utløse krav om konsekvensuredning. Teamet friluftsliv foreslås konsekvensutredet.
Innspill til planoppstart samt uttalelser til forslag til planprogram skal sendes skriftlig til:

Morten Hanssen v/ Herøy kommune, Silvalveien 1 8850 Herøy eller på e-post til morten.hanssen@heroy-no.kommune.no innen 08.09.2023.

Varslingsbrev 

Forslag til planprogram

Planavgrensning