Med hjemmel i Plan –og Bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret den 19.03.12, sak 2/13, privat forslag til detaljreguleringsplan for Øksningan Notbøteri tilhørende reguleringsbestemmelser, med endringer.

Det vises ellers til sakens dokumenter.

Vedlegg

Kunngjøring
Oversendelsesbrev
Adresseliste
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS sjekkliste
Samlet saksfremstilling kommunestyrets behandling
Kommunens behandling av innkomne merknader til planforslag