I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtok formannskapet den 24.08.2021 i sak 77/2021

Detaljregulering for Herøysundet bru. Plan-ID 202002

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.
 

Hensikten med planen

Planen legger til rette for bygging av ny bru og fjerning av gammel bru over Herøysundet. Ny bru vil ha to kjørefelt og fortau. Seilingshøyden vil bli 9 meter.

Klagerett

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28.  Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet melding om vedtak er kunngjort.  Klagen må være undertegnet og vise til vedtaket det klages på.  Klagen må være begrunnet og inneholde eventuelle nye opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.  Klagen sendes post@heroy-no.kommune.no eller Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne offentlige kunngjøring om vedtak, jfr. plan – og bygningslovens § 15-2 og 15-3.  Eventuelle krav må framsettes skriftlig for Herøy kommune.

wMZ 9MQzKrPGJAAAAABJRU 5ErkJggg==

Saksprotokoll

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Vedlegg planbeskrivelse

Illustrasjonshefte

Geotekniske data

Merknader

NVE trekker innsigelse