Alle som har synspunkter på eller innspill til den nye forskriften, har anledning til å komme med disse til Herøy kommune. Høringsuttalelser sendes til post@Herøy.kommune.no eller Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy, med referanse til saksnummer 19/75 innen 23.04.2019.

Etter at høringsrunden er avsluttet, vil forslaget til forskrift sammen med mottatte  høringsuttalelser bli fremlagt for kommunestyret for vedtak. Det tas sikte på at den nye forskriften skal tre i kraft 01.07.2019.

Forskrift kommer som følger av endring av sentrale forskrifter som i denne sammenheng gjør at kommunen plikter å føre oversikt over, utføre feiing og tilsyn i alle boliger / fritidsboliger i kommunen som har fyringsanlegg. Dette medfører at fritidsboliger vil bli med på kostnadsfordelingen og vil bli fakturert på lik linje med helårsboliger. 

Nedenfor følger utkastet til ny forskrift. 

Forslag til forskrift