Den 20/6-23 vedtok Herøy kommunestyre kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 for Herøy kommune. Dette er kommunens overordnede, strategiske styringsdokument og vil fungere som en viktig veiviser i årene som kommer.

Det er et rundt ett og et halvt års arbeid som nå er ved vei ende, for denne gang- planen skal nemlig opp til politisk behandling for rullering når nytt kommunestyre foreligger. Her er det mulig det blir noen endringer eller suppleringer, men mest sannsynlig ikke av en slik karakter at planens nåværende tematikk forringes. Klimatilpasning, folkehelse og bærekraft skal fortsatt ligge som premisser for planen og være gjennomgående tema, og de temaene som har vist seg viktig for lokalbefolkningen skal fortsatt skinne igjennom. Planen må opp til behandling allerede til høsten for at kommunen skal innhente rett plantakt for denne plantypen.

Som de fleste innbyggerne i Herøy kommune forhåpentligvis har fått med seg, har det vært en omfattende medvirkningsprosess underveis i arbeidet med kommuneplanen. Herøy kommune er svært takknemlig for alle som har vist engasjement rundt denne planen, uten dere hadde ikke resultatet blitt i nærheten av så bra!

Denne planen tar for seg det Herøysamfunnet vi ønsker å skape- sammen. 

Kommuneplanens samfunnsdel finner du på kommunens hjemmeside som PDF.
Du kan også lese den her, gjennom visualiseringsverktøyet Issuu.