Miljøtjenesten skal ha en planlagt prosess med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukeren. Man skal støtte egeninnsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt i samfunnet. Prosessen skal være et individuelt tilpasset tilbud som tar utgangspunkt i mestring og motivasjon, for å oppnå bedre funksjonsnivå, forebygge tilbakefall og redusere plager.

Miljøtjenesten finner du i Herøy omsorgssenter, Karolineveien 50, 8850 Herøy.

Søknadsskjemaer for pleie- og omsorgstjenester finner du under "Skjema A-Å".

Enhetsleder for Miljøtjenesten (Nesveien botiltak, ruskoordinator, miljøarbeidertjeneste og Valsåsen bofellesskap):

Servicekontoret v/Herøy omsorgssenter: Tlf. 75068030 E-post: post.hos@heroy-no.kommune.no


Miljøtjenesten er faglig ansvarlig for følgende tjenester:

 • Hjelp til å identifisere utfordringer
 • Individuell oppfølging
 • Hjelp til å tilrettelegge hverdagen, aktivisering i hjemmet og ute i det sosiale liv
 • Støttesamtaler, råd og veiledning
 • Informasjon og veiledning i forhold til andre hjelpetiltak og instanser
 • Koordinering og samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Lære hvordan håndtere utfordringer på en bedre måte
 • Støttekontakt
 • Avlastningsordning
 • Praktisk bistand
 • Rusarbeid
 • ADL-trening
 • Kommunal bolig

Riktig tjeneste i riktig mengde
En del av tjenesten vil ha fokus på unge brukere over 18 år. Miljøtjenesten er sammensatt av en tverrfaglig gruppe mennesker med forskjellige utdanninger og forskjellige interesser. Vi søker å utnytte ressursene hos hver enkelt til tjenestemottakernes beste i innsatsen for en «bedre» hverdag. 

I et første møte med tjenestemottakerne vil miljøtjenesten samarbeide for å få oversikt over hva de ulike utfordringene og skape en oversiktlig situasjon. Dette følges opp med videre samarbeid for å få klarhet i hva som er viktigst å jobbe med.

Ut i fra denne avklaringen vil det settes inn tiltak fra rett tjeneste i rett mengde. Ting endrer seg, behov endrer seg, og miljøtjenesten vil derfor etter tre måneder evaluere samarbeidet og kvaliteten på tiltaket. Tjenestemottaker vil derfor i første omgang få et vedtak på tjeneste i tre måneder. Blir det vurdert at behovene endrer seg, vil miljøtjenesten regulere tiltakene deretter. Det kan være at tjenestemottaker har mindre behov, har behov for en annen tjeneste, eller at personen trenger bistand over lenger tid. På denne måten holder både tjenestemottaker og miljøtjenesten fokuset på hva som er viktigst å jobbe med. Forventningen er at det vil korte ned tiden som behøves for å få en «bedre» hverdag, der tjenestemottaker håndterer sine utfordringer på en bedre måte.

En riktig tjeneste i riktig mengde er viktig for alle våre tjenestemottakere.

Miljøterapeutisk tilrettelegging
En del av tjenesten vil tilby en målrettet, miljøterapeutisk organisering av din hverdag. Her er vi også tverrfaglig sammensatt og kan tilrettelegge for mer langsiktige hjelpetiltak for personer som har en særskilt krevende hverdag.

Herøy kommune har i dag 2 tiltak, Nesveien Botiltak og Valsåsen Bofellesskap, hvor miljøtjenesten tilbyr en slik tilrettelegging.

Støttekontakt/avlastning
Vi kan tilby støttekontaktordning og avlasting for personer som har en livssituasjon hvor enten deres nærmeste ikke strekker helt til i noen av dagliglivets situasjoner eller for andre personer som oppfyller vilkårene for en slik tjeneste.

Herøy kommune vil ha en egen miljøarbeider i miljøtjenesten som forestår støttekontaktfunksjonen.

Rusarbeid
Herøy kommunes rusarbeid må ta hensyn til at det kan være store variasjoner i den enkelte tjenestemottakeres rusmiddelproblemer og mestrings- og funksjonsnivå. Noen ruser seg i perioder, andre har en langvarig ruskarriere og kan ha omfattende helsemessige og sosiale vansker og ha behov for bredt sammensatte tjenester.

Herøy kommune har egen ruskonsulent som er tilknyttet miljøtjenesten.

Tverretatlig samarbeid
Miljøtjenesten skal samarbeide med andre enheter i kommunen og med andre faginstanser spesielt i forhold til brukere med sammensatte problemer med sikte på å finne helhetsløsninger for å komme ut av en vanskelig livssituasjon.

Miljøtjenesten vil i samarbeid med tjenestemottaker opprette kontakt med andre faginstanser som er nødvendig i den enkelte sak. Miljøtjenesten har et særlig ansvar for å ta initiativ til tverrfaglig samarbeid overfor tjenestemottakere som har et hjelpebehov fra flere instanser.