Herøy kommune er organisert som en to-nivåkommune.  Det vil si at lederne av de ulike enhetene i kommunen er direkte underlagt rådmannen.

Kommunenes høyeste administrative organ er rådmannens ledergruppe som består av:

  • Rådmann - Geir Berglund
  • Kommunalleder 1 - Siv Nilsen
  • Kommunalleder 2 - Liv-Åse Brosveet Lorentzen
  • Kommunalleder 3 - Jan Sigurd Pettersen 
  • Enhetsleder for Herøy barnehage - Line Olsen
  • Enhetsleder for Herøy skole - Lars Olav Mogård-Larsen
  • Enhetsleder for hjemmetjenesten og Herøy sykehjem - Wenche Sæthre Jørgensen
  • Enhetsleder for miljøtjenesten - Roger Falch Iversen
  • Enhetsleder for driftsavdelingen -
  • Leder for NAV Herøy/Dønna - May-Brith Pedersen

Rådmannens ledergruppe har faste møter minst en gang per måned.