Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om tilskudd fra Helgeland friluftsråd til friluftslivtiltak i egen kommune. Hvis noen trenger hjelp med søknaden kan frisklivskoordinator Mari Haave Dvergsdal kontaktes på tlf. 482 23 800 eller e-post: mari.haave.dvergsdal@heroy-no.kommune.no  

Kriterier:
- Søker må ha organisasjonsnr.
- Søknad må inneholde beskrivelse av tiltaket, kostnadsoversikt/budsjett, plan for gjennomføring og ansvarlig kontaktperson.
- Det er krav om 50% egenfinansiering for tiltaket (kan være arbeidstimer/dugnadsinnsats. Timesats for dugnad i budsjettet er kr 350,- pr time).
- Maksimal søknadssum kr 10.000,-
- Tiltaket må gjennomføres i søknadsåret.
- Etter gjennomføring må det skrives en kort rapport om tiltaket. Utbetaling av tildelte midler skjer etter nærmere avtale med Helgeland friluftsråd.

Prioriterte tiltak:
- Nærmiljøtiltak som favner mange.
- Nye tiltak som ikke tidligere har vært gjennomført
- Tiltak som kan få nye brukergrupper til å starte med friluftsliv.

Søknad sendes på mail til: helgeland@friluftsråd.no innen 9. mars 2020. Fordeling av midler vil bli kunngjort senest 1. april 2020.