Med hjemmel i «Lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg» §5 og «Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften)» §16-1 annet ledd, vedtas «Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Herøy kommune, Nordland».

Samtidig oppheves tidligere «Forskrift for vann og avløpsgebyrer i Herøy kommune (Nordland)» vedtatt 23.03.2018.

Forskrift om vann- og avløpsgebyr